Aygo Yaris Auris C-HR Corolla RAV4 Land Cruiser Hilux Proace Přehled
 
Společnost TRENDCAR, a.s. se řadí k významným tuzemským prodejcům osobních automobilů značky Toyota. Tato společnost vlastní nově zbudované autosalony v Šenově u Nového Jičína (centrála společnosti) a od 10/2005 rovněž nově otevřenou pobočkou v Olomouci-Horním lánu. K udržení si této pozice bylo vedením společnosti přijato rozhodnutí o přijetí a dodržování následujících zásad integrovaného systému QMS a EMS.

V oblasti systému managementu kvality:
 • Vedení společnosti je přesvědčeno, že kvalita prováděné služby, která je předávána zákazníkovi, je jednou ze základních podmínek úspěšnosti společnosti. Výsledná kvalita služby závisí na kvalitní přípravě služby, zásobování i na vlastní realizaci. Cílem je udržet a neustále zlepšovat pomocí vysoké technické úrovně, osobního přístupu každého zaměstnance a kvality prováděných prací trvalé uspokojování požadavků a přání zákazníků.
 • Vedení společnosti bude vytvářet všechny podmínky včetně účinné motivace pracovníků k tomu, aby deklarovaná koncepce kvality byla pochopena, uskutečňována a dodržována v souladu s vydanou Integrovanou příručkou QMS a EMS. Aby systém kvality byl funkční, účinný a provozuschopný, je třeba, aby příslušní pracovníci na svých místech rozhodovali podle jimi určených odpovědností, pravomocí a povinností.
 • Vedení společnosti bude trvale prověřovat účinnost systému kvality, zda je dosahováno stanovených cílů, odpovídající efektivnosti a neustálého zlepšování.

V oblasti systému environmentálního managementu:

 • Environmentální politika je založena na důsledném využití všech dostupných zdrojů vedoucích k dosažení plánovaných cílů směrem dovnitř k vlastním zaměstnancům i navenek směrem k zákazníkům a dodavatelům.
 • Vedení společnosti se nepřetržitě snaží co nejlépe motivovat zaměstnance společnosti tak, aby veškeré činnosti společnosti byly prováděny v duchu níže uvedených obecně platných principů:
  • Veškeré procesy společnosti je nutno realizovat tak, aby byl negativní vliv na životní prostředí minimalizován a dopady byly pokud možno pozitivní.
  • Všechny činnosti společnosti spojené s realizací zakázky je třeba provádět vždy s nejvyšším ohledem na občany, kteří mohou být negativními dopady realizace dotčení pouze v míře nezbytně nutné.
  • Veškeré procesy a činnosti je nezbytně nutné plánovat a řídit tak, aby bylo v co nejvyšší možné míře předcházeno vzniku odpadů a i ten se snažit účelně a efektivně pokud to dané podmínky dovolí v co nejvyšší míře recyklovat.
  • Jakýkoliv vzniklý odpad co nejefektivněji třídit a řádně s ním nakládat.
  • Uvnitř společnosti i nadále nacházet zdroje ke zlepšení účinným využíváním energií.
  • Podněcovat odpovědný přístup k životnímu prostředí komunikací mezi jednotlivými pracovníky společnosti.

Pro splnění výše uvedených principů se zavazujeme neustálé přezkoumávat a zlepšovat integrovaný systém QMS a EMS v souladu s požadavky právních a jiných předpisů, vnitřních předpisů, technických norem, technickým a technologickým rozvojem, potřebami zákazníků, očekáváním veřejnosti a ostatních zainteresovaných stran.